0 PLN
Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu

§ 1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu DECORSHOP prowadzonego pod adresem internetowym www.decorshop.pl jest firma fulloutdoorprintservice, 43-400 Cieszyn, Al. Piastowska 4, NIP: 5471768482, REGON 070869290, adres poczty elektronicznej biuro@decorshop.pl, wpisana do CEIDG.

 2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy DECORSHOP a Klientami podlegają regulaminowi dostępnemu w serwisie DECORSHOP. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między DECORSHOP i Klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w Regulaminie. Ustne zobowiązania pracowników DECORSHOP wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez DECORSHOP.

 3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Przedstawione przez DECORSHOP produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowany przez DECORSHOP internetowy system konfiguracji produktów i obsługi zamówień dostępny online.

 2. Każdy zamówiony produkt musi zostać wcześniej skonfigurowany przez klienta przy użyciu mechanizmów dostępnych na stronie internetowej systemu DECORSHOP. Zakres konfiguracji ograniczony jest możliwościami technicznymi systemu.

 3. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego regulaminu. Wiążącą ceną jest cena wyświetlona w chwili składania zamówienia przez klienta. Podana cena końcowa uwzględnia podatek VAT (23%), zawiera koszty dostawy oraz koszty opłat licencji w przypadku wyboru zdjęć z galerii.

 4. Wraz z dokonywanymi zmianami strony internetowej DECORSHOP wszystkie podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.

 5. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.

 6. Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez DECORSHOP przesłane Klientowi pocztą elektroniczną przy zachowaniu zasad z § 3.

 7. Termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania lub zaksięgowania płatności. O zmianie statusu zlecenia na „opłacone” klient zostanie automatycznie poinformowany mailem.

 8. DECORSHOP ma prawo odmówić wykonania usługi jeżeli zamówione produkty będą zawierały treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

§ 3 Płatność

 1. Płatności za towary można dokonywać online w formie przedpłaty kartą kredytową lub przelewem za pośrednictwem systemu przelewy24.pl, przelewem na podany numer konta lub gotówką w siedzibie firmy.

 2. Usługa płatności kartą w systemie przelewy24.pl realizowana jest poprzez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15

 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie zaakceptowanej przez system przelewy24.pl płatności lub zaksięgowanie dokonanej wpłaty na rachunku DECORSHOP.

 4. Po złożeniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz link umożliwiający monitorowanie statusu swojego zamówienia.

§ 4 Dostawa

 1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, DECORSHOP zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.

 2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który upływa od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania lub zaksięgowania płatności. Zamówienia z towarami o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jednakże DECORSHOP zastrzega sobie prawo do wysyłania poszczególnych towarów osobno.

 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

 4. Osobisty odbiór towarów jest możliwy, po wcześniejszym potwierdzeniu gotowości produktu, pod adresem 43-400 Cieszyn al. Piastowska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu

 1. Jeżeli dostarczona Klientowi przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy odmówić jej przyjęcia i spisać z kurierem protokół reklamacyjny. Należy także niezwłocznie poinformować DECORSHOP o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

 2. W przypadku dostawy fotoszyb Glassicco Klient zobowiązany jest rozpakować przesyłkę przy kurierze i sprawdzić czy szyby nie są uszkodzone.

§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Serwis DECORSHOP może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. DECORSHOP oznajmia, że nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz nie ma na nie wpływu. Oznajmia także, że wszelakie opinie, przekonania polityczne, wyznaniowe itp. przedstawione na tych stronach nie muszą być zgodne z opiniami, przekonaniami politycznymi, wyznaniowymi itp. pracowników serwisu DECORSHOP.

§ 7 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru w formie pisemnej (np. list, faks, mail) lub poprzez odesłanie zamówionych towarów bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia.
  Wyjątki: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 2. Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy skierować do: DECORSHOP,
  Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn, PL lub e-mail zwroty@decorshop.pl.

 3. W przypadku dostarczenia prawidłowej formy odstąpienia od warunków umowy kupna sprzedaży, użytkowane rzeczy należy zwrócić.

 4. W razie odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy do DECORSHOP.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

 2. DECORSHOP nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. Nieznaczne odstępstwa wynikające z innego formatu, rodzaju i jakości podłoża nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Nie do uniknięcia są także różnice kolorów z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe.

 3. Odpowiedzialność DECORSHOP obowiązuje tylko i wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości produktów wykonanych w technologii druku cyfrowego.

 4. DECORSHOP zastrzega, że dostarczane produkty nie muszą być całkowicie wodoodporne.

 5. Procedura rozpatrywania reklamacji:

  Zgłoszenie reklamacji można dokonać w formie pisemnej na adres: 43-400 Cieszyn, Al. Piastowska 4. lub na a mailowe na adres e-mail biuro@decorshop.pl.

  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  imię i nazwisko

  adres

  numer telefonu

  adres e-mail

  opis wady produktu

  informację kiedy wada została zauważona

  reklamowany produkt - w przypadku wad widocznych przed zamontowaniem

  zdjęcia z pokazaną bezsprzecznie wadą – w przypadku wad widocznych dopiero po zamontowaniu

  Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od jej złożenia.

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji DECORSHOP dostarczy Klientowi produkt wolny od wad (w terminie odpowiadającym terminowi realizacji reklamowanego produktu).

  W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji DECORSHOP poinformuje Klienta o tej decyzji w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie.

  W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji DECORSHOP na życzenie oraz na koszt Klienta odeśle reklamowany produkt na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 1. Jeżeli w ramach niezgodności towaru z umową DECORSHOP dostarczy towar pozbawiony wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.

 2. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z towarem lub na skutek nieumiejętnego montażu nie są podstawą do uwzględnienia reklamacji.

 3. DECORSHOP odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 – 5563 kodeksu cywilnego.

§ 9 Odstąpienie

 1. DECORSHOP ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od DECORSHOP, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny.

 2. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

§ 10 Ochrona danych

 1. Przekazane nam przez klienta dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 2. Przekazane przez klienta dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia, na przykład dostawy zamówienia pod wskazany adres, chyba że klient wyrazi zgodę na szersze wykorzystanie danych.

 3. W trakcie składania zamówienia klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i promocyjnych. Zgoda ta jest dobrowolna i nie ma wypływu na możliwość złożenia zamówienia.

 4. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, a także ma prawo wglądu do swoich danych i dokonywania ich modyfikacji. Celem wykonania niniejszych uprawnień Klient zgłasza swoje żądanie pisemnie w formie maila lub listownie DECORSHOP.

§ 11 Prawa autorskie

 1. Sprzedawane przez DECORSHOP produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów DECORSHOP.

 2. Klient składając zamówienie i przedkładając swój projekt (materiał) oświadcza jednocześnie, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do przedłożonych materiałów i żaden podmiot nie będzie zgłaszał swoich roszczeń z tego tytułu w stosunku do DECORSHOP.

 

Regulamin sklepu obowiązujący do 24.12.2014